• امور مشتریان:
    مدیران پروژه در امور مشتریان فراهنگ از ابتدای راه با مشتری همراه می شوند . مشتری میتواند روی مدیران پروژه برای پیگیری جزئی ترین موارد پروژه خود حسـاب کنـد .آنهـا مسـئولیت دارنـد بعنوان نماینده مشتری در فراهنگ همواره براجرای درست کمپین تبلیغاتی نظارت نموده و با رصد بازار و رقبا در طول اجرای کمپین، بهترین پیشنهادها را برای ارائه به مشتری آماده نماید.
  • استراتژی :
    متخصصین تحقیق و توسعه ی فراهنگ (R&D) خواست و نیاز مشتری را دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تحلیـل و تحقیقـات بـازار ، مخـاطـب شناسی، تحلیل رقبا و شناخت کامل مشتری، ابزاری هستند که متخصصین تحقیق و توسعه را به سمت حل مسئله وپیشنهاد استراتژی ها و تاکتیکهای تبلیغاتی مناسب سوق می دهند.
  • ایـده:
    هنرمندان ایده پرداز و طراح فراهنگ در چهاربخش : اتاق فکر، آتلیه گرافیک، استودیوی فیلم ســازی و اســـتودیوی عکـاســی گرد هم آمده اند تا با ترجمه خلاقانه زبان استراتژی به زبان تصویر به قلب مخاطب نفوذ کنند.
شرکت فراهنگ به منظور توسعه خدمات تبلیغاتی و تسهیل ارتباطات بین المللی، شعبه ای را در پایتخت آلمان، برلین، دایر نموده است که علاوه بر توسعه روابط اقتصادی و تبلیغاتی با معرفی و به نمایش گذاشتن آثار هنرمندان ایرانی، گامی موثر در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی کشور عزیزمان برداشته است .
دیگـر شریک فراهنـگ - مرکز مدیریت رسانه - موسسه ی آفرینش های هنـری نشان شهر است که در زمینه ی مشاوره، طراحی و ساخت المانهای شهـری ، نورپردازی ، مبلمـان شهـری وسـاخت تندیس های هنری فعالیت دارد.
شـرکت توسـن پـارس، یکـی از شـرکای فراهنگ - مر کز مدیریت رسـانه - است که در زمینه ی مشـاوره ی مدیریت، خـدمات مالی، آموزش، توسعه ی بازار و بهره برداری پروژه های ساختمانی فعالیت می کند.